Bilgi Bilek Büker Soru Bankası
Bilgi Bilek Büker soru bankası
Bilgi Bilek Büker (@bilgibilekbuker)
53 soru

★★★★☆ (27)

Kısa barsak sendromunda kullanılan glukagon like peptit 2 analoğu ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 398 kere yanıtlandı 25 zor | 18 kolay
Mü ve kappa reseptörlerine agonist; delta reseptörlerine antagonist etki göstererek irritable barsak sendromu tedavisinde kullanılan anti-diareik ilaç hangisidir? (Güncel Bilgi!) Bilgi Bilek Büker 363 kere yanıtlandı 29 zor | 9 kolay
İrritable barsak sendromunda yeri olan antibiyotik hangisidir? Bilgi Bilek Büker 335 kere yanıtlandı 12 zor | 8 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisinin transdermal kullanımı vardır? (Güncel ve önemli bilgi!) Bilgi Bilek Büker 319 kere yanıtlandı 29 zor | 2 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisi uzun QT sendromunda kontendikedir? Bilgi Bilek Büker 324 kere yanıtlandı 20 zor | 5 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisi en uzun etkilidir? Bilgi Bilek Büker 319 kere yanıtlandı 12 zor | 5 kolay
Safra kesesi motilasyonu artıran ve pankreas salgılarını hızlandıran kolesistokinin C yapılı prokinetik ajan hangisidir? (Güncel Bilgi) Bilgi Bilek Büker 332 kere yanıtlandı 25 zor | 4 kolay
İrritable barsak sendromu ve gastroparezide kullanılan kolesistokinin A reseptör agonisti ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 323 kere yanıtlandı 26 zor | 1 kolay
Guanilat siklaz C reseptör agonisti üzerinden etki gösteren prokinetik ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 321 kere yanıtlandı 11 zor | 5 kolay
Aşağıdaki prokinetik ajanlardan hangisinin etki mekanizması diğerlerinden farklıdır? Bilgi Bilek Büker 315 kere yanıtlandı 26 zor | 3 kolay
Aldosteron benzeri etkisi ile yan tesir olarak hipertansiyon yapabilen mukozal koruyucu ajan hangisidir? Bilgi Bilek Büker 339 kere yanıtlandı 23 zor | 5 kolay
NSAİİ'lara bağlı gelişen ülseri önlemek için en uygun ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 350 kere yanıtlandı 17 zor | 11 kolay
Hangisi PPI'ların yan etkisi değildir? (Dikkat edin) Bilgi Bilek Büker 355 kere yanıtlandı 21 zor | 8 kolay
Antiandrojenik etikili H2 reseptör antagonisti ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 355 kere yanıtlandı 5 zor | 16 kolay
Hangisi sistemik etkili antiasit ilaçtır? Bilgi Bilek Büker 472 kere yanıtlandı 13 zor | 27 kolay
Omuz düşüklüğü hangi sinirin felcinde görülür? Bilgi Bilek Büker 312 kere yanıtlandı 7 zor | 23 kolay
Aşağıdaki tarsal kemiklerden hangisine kas tutunmaz? Bilgi Bilek Büker 276 kere yanıtlandı 14 zor | 9 kolay
Fossa axillaris’de bulunan v. axillaris hangi venin devamıdır? Bilgi Bilek Büker 281 kere yanıtlandı 14 zor | 7 kolay
Aşağıdaki boyun üçgenlerinden hangisi tektir? Bilgi Bilek Büker 279 kere yanıtlandı 7 zor | 11 kolay
Aşağıdakilerden hangisi “neurocranium”u oluşturan kemiklerden değildir? Bilgi Bilek Büker 281 kere yanıtlandı 0 zor | 15 kolay
Üreterler ile ilgili aşağıdaki iadelerden hangisi yanlıştır? Bilgi Bilek Büker 253 kere yanıtlandı 13 zor | 6 kolay
Epidural blok uygulamasında iğne, aşağıdaki tabakalardan hangisinden geçmez? Bilgi Bilek Büker 311 kere yanıtlandı 3 zor | 16 kolay
Fossa pterygopalatina’da yer alan parasemaptik gangliyon hangisidir? Bilgi Bilek Büker 301 kere yanıtlandı 38 zor | 3 kolay
Vertebra prominensia’nın foramen transversarium’undaki yapı, aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 302 kere yanıtlandı 25 zor | 6 kolay
Kolun abduksiyonu sırasında rolü olmayan sinir aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 367 kere yanıtlandı 10 zor | 17 kolay
41 yaşında erkek hasta bacaklarda şişlik şikayeti ile dahiliye polikliniğine başvuruyor. Fizik muayenesinde bilateral 4 pozitif pretibial ödem ve yapılan tetkiklerinde hiperlipidemi, hipoalbuminemi ile 24 saatlik idrar tetkikinde 8 gr/gün proteinüri saptanıyor. Ayrıca AIDS tanısıyla takip edildiği öğrenilen hastada yapılan böbrek biyopsisinde en olası glomerüler patoloji aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 430 kere yanıtlandı 6 zor | 32 kolay
54 yaşında bir erkek gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın bakılan rutinlerinde AST ve ALT normal sınırlarda, serolojisinde ise HBeAg (+), antiHBe (-) izleniyor. Bakılan HBV DNA 12 milyon kopya olarak geliyor. Hastaya yapılan KC biyopsisi normal olarak yorumlanıyor. Bu hasta için en doğru yorum hangisidir? Bilgi Bilek Büker 406 kere yanıtlandı 25 zor | 8 kolay
Aşağıdaki durumlardan hangisinde hepatit E virüsünün (HEV) kronik hepatite dönüşme olasılığı en yüksektir? Bilgi Bilek Büker 391 kere yanıtlandı 19 zor | 5 kolay
Alkole bağlı sirozu olan 45 yaşındaki erkek hastada belirgin asit saptanıyor. Hastanın Child-Turcotte-Pugh skoru 10 olarak hesaplanıyor. Geçirilmiş spontan bakteriyel peritonit öyküsü olmayan hastada; total bilirübin düzeyi 3,2 mg/dL, serum kreatinin 1,8 mg/dL ve BUN 45 mg/dL bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisinin varlığında bu hastaya spontan bakteriyel peritonit profilaksisi verilmelidir? Bilgi Bilek Büker 369 kere yanıtlandı 28 zor | 2 kolay
69 yaşındaki erkek hastanın genel kontrol amaçlı incelemeleri sırasında sedimentasyon > 100 izlenince yapılan ileri incelemelerinde; hemoglobin 14,5 g/dL, serum kreatinin 0,9 mg/dL ve serum kalsiyum 9 mg/dL ölçülüyor. Serum protein elektroforezinde gamada monoklonal artış (1,5 g/dL) gözleniyor. Serum immünofiksasyon elektroforezinde IgG monoklonal protein saptanıyor ve MR’da tüm vücut kemik değerlendirmesinde lezyon saptanmıyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 385 kere yanıtlandı 13 zor | 6 kolay
Trombosit sayısı normal, protrombin zamanı normal ve 2 kez tekrarlanan aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) sırasıyla 78 ve 82 saniye (normal <40,1 saniye) olarak bulunan asemptomatik hastanın plazması normal sağlıklı kontrol plazmasıyla 1:1 oranında sulandırılarak aPTZ tekrar edildiğinde sonuç 67 saniye olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 422 kere yanıtlandı 28 zor | 4 kolay
Bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirilen 65 yaşındaki erkek hastanın kan glukoz düzeyi 35 mg/dL ölçülüyor. Kan şekeri yükseltilip ileri tetkik için yatırıldıktan sonra hipoglisemi atağı tekrarlayan (45 mg/dL) hastanın eş zamanlı gönderilen kan insülin düzeyi 1 mcU/mL, kan c-peptid düzeyi 0,1 nmol/L saptanıyor. Bu hastadaki hipogliseminin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 465 kere yanıtlandı 48 zor | 7 kolay
32 yaşında kadın hasta doğum sonrası halsizlik, yorgunluk şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde Hb: 10,7 mg/dl, T3,T4 ve TSH düşük, LH, FSH ve ACTH düşük, prolaktin yüksek tespit ediliyor. Hastanın çekilen hipofiz MR’ında diffüz büyümüş hipofiz bezi tespit ediliyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 505 kere yanıtlandı 16 zor | 8 kolay
32 yaşında kadın hasta halsizlik ve kaşıntı nedeniyle araştırılırken ALT, ALP, GGT, direkt bilirübin yüksek, USG’de safra yollarında dilatasyon saptanmıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastadaki klinik tablonun olası bir nedeni değildir? Bilgi Bilek Büker 513 kere yanıtlandı 6 zor | 18 kolay
Sağ yan ağrısı ve idrar renginde koyulaşma şikayetiyle gelen 54 yaşında erkek hastanın yapılan idrar incelemesinde 4+ proteinüri ve tespit ediliyor. Yapılan renal ven dopplerinde sağ renal ven trombozu tespit ediliyor. Spot idrar analizinde protein/kreatinin oranı 8 gr/gün olarak izleniyor. Bu hastada en olası glomerülopati nedeni hangisidir? Bilgi Bilek Büker 547 kere yanıtlandı 9 zor | 14 kolay
Tıkanma sarılığı gelişen bir hastada aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi beklenmez? Bilgi Bilek Büker 473 kere yanıtlandı 3 zor | 36 kolay
Çölyak hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilgi Bilek Büker 470 kere yanıtlandı 13 zor | 7 kolay
Mide adenokanseri nedeni ile FOLFOX ( Folinik asit , Flourourasil, Oxaliplatin ) kemoterapisi alan bir hasta acil servise ileri derecede halsizlik ve nefes darlığı ile başvuruyor. Ateşi 39.6 C olan hastanın tam kan tetkikinde nötrofil sayısı 100/mm3 oalrak saptanıyor. Febril nötropeni tanısı konulan bu hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin ampirik olarak başlanması uygun değildir? Bilgi Bilek Büker 469 kere yanıtlandı 14 zor | 4 kolay
Otuz yaşında erkek hasta retrosternal bölgede yanma yakınmasıyla doktora başvuruyor. Kullanmakta olduğu PPI tedavisinden de fayda görmediğini ve yutma güçlüğünün de eşlik ettiğini ifade ediyor. Yapılan endoskopisinde özefagus mukozasında trakeaya benzer ince konsantrik halkalanmalar ve mukozada yıkanmakla çıkmayan sarı - beyaz plaklar saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 484 kere yanıtlandı 14 zor | 5 kolay
İnce barsakta villüs atrofisi ile seyreden malabsorbsiyon nedenlerinden hangisinde enterokinaz aktivitesi bozulmamıştır? Bilgi Bilek Büker 485 kere yanıtlandı 29 zor | 4 kolay
21 yaşında bilinç değişikliği, baş ağrısı ve ateş şikayeti ile getiriliyor. LP sonucunda lenfositoz, yüksek protein ve normal glukoz bulunuyor. Kontrastlı kranial tomografisi sonucunda sol temporal bölgede kontrastlanma görülüyor. Herpes ensefaliti tanısı konularak i.v asiklovir tedavisi başlanan hastada 2. günün sonunda nörolojik düzelme sağlanıyor fakat anüri gelişiyor. Laboratuar incelemesinde: Kre:3.1, BUN:24, Na:14, K:4.5 Bu hastada en olası renal hasar mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 487 kere yanıtlandı 23 zor | 6 kolay
Akut HBV enfeksiyonuna bağlı akut hepatit yetmezlik tablosu gelişen 25 yaşındaki erkek hastanın takibinde aşağıdaki sorunlardan hangisinin gelişmesi beklenmez? Bilgi Bilek Büker 505 kere yanıtlandı 13 zor | 11 kolay
Adrenal yetmezlik tespit edilen bir kişide aşağıdaki biyokimyasal tetkiklerden hangisi primer adrenal yetmezliği sekonder adrenal yetmezlikten ayırmada kullanılabilir? Bilgi Bilek Büker 520 kere yanıtlandı 15 zor | 10 kolay
52 yaşında erkek hasta böbrek yetmezliği kliniği ile hastaneye başvuruyor. Öyküsünden birkaç yıldan beri her iki tarafta yan ağrısı epizotları ve 10 yıldan beri gecede 2-3 kez noktüri şikayeti olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 160/110 mmHg ve her iki sırt-yan bölgesinde palpabl kitle ele geliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 548 kere yanıtlandı 8 zor | 21 kolay
Otuz yaşında erkek hasta görme problemi nedeni ile doktora başvuruyor. Hastanın öyküsünde 6 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konulduğu ve insülin kullandığı; 13 yaşında diabetes insipidus tanısı aldığı ve son iki yıldır işitme kaybı olduğu öğreniliyor. Bu hastanın göz muayenesinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en olasıdır? Bilgi Bilek Büker 598 kere yanıtlandı 20 zor | 9 kolay
Kadın doğum uzmanı sizi bir hastasının bebeğinin 28. haftasında yapılan prenatal fetal USG’sinde polikistik böbrek hastalığı ile uyumlu bulgular görerek sizi uyarıyor. USG’de sol böbrekte çok sayıda kist, sağ böbrekte ise kist seçemediğini ancak böbrek boyutlarının büyük olduğunu ifade ediyor. Bu aşamadan sonra aileye ne demek en doğru yaklaşımdır? Bilgi Bilek Büker 500 kere yanıtlandı 51 zor | 22 kolay
Kronik böbrek yetmezliğinde hangi ilaçta doz kısıtlaması yapılmasına gerek yoktur? Bilgi Bilek Büker 501 kere yanıtlandı 28 zor | 24 kolay
Romatoid artrit tanılı 45 yaşında hasta güçsüzlük, halsizlik, poliüri, polidipsi yakınmaları ile başvuruyor. Biyokimyasında BUN 75 mg/dL, kreatinin 3.9 mg/dL, Na+: 136 mEq/L, K+: 2.1 mEq/L, arter kan gazı incelemesinde pH: 7.09, HC03: 16 mEq/L bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 531 kere yanıtlandı 45 zor | 15 kolay
Bir ay önce koroner arter by-pass cerrahisi geçiren 43 yaşında erkek hastada, ateş, pansitopeni, eritemli cilt döküntüleri, ishal ve hiperbilirübinemi saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 535 kere yanıtlandı 15 zor | 42 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Hemoglobin F'in özelliklerinden değildir? Bilgi Bilek Büker 537 kere yanıtlandı 39 zor | 22 kolay