Bilgi Bilek Büker Soru Bankası
Bilgi Bilek Büker soru bankası
Bilgi Bilek Büker (@bilgibilekbuker)
53 soru

★★★★☆ (28)

Kısa barsak sendromunda kullanılan glukagon like peptit 2 analoğu ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 408 kere yanıtlandı 26 zor | 18 kolay
Mü ve kappa reseptörlerine agonist; delta reseptörlerine antagonist etki göstererek irritable barsak sendromu tedavisinde kullanılan anti-diareik ilaç hangisidir? (Güncel Bilgi!) Bilgi Bilek Büker 371 kere yanıtlandı 31 zor | 9 kolay
İrritable barsak sendromunda yeri olan antibiyotik hangisidir? Bilgi Bilek Büker 346 kere yanıtlandı 13 zor | 8 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisinin transdermal kullanımı vardır? (Güncel ve önemli bilgi!) Bilgi Bilek Büker 325 kere yanıtlandı 30 zor | 2 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisi uzun QT sendromunda kontendikedir? Bilgi Bilek Büker 331 kere yanıtlandı 21 zor | 5 kolay
5 HT-3 reseptör antagonizması üzerinden antiemetik etkili ajanlardan hangisi en uzun etkilidir? Bilgi Bilek Büker 324 kere yanıtlandı 14 zor | 5 kolay
Safra kesesi motilasyonu artıran ve pankreas salgılarını hızlandıran kolesistokinin C yapılı prokinetik ajan hangisidir? (Güncel Bilgi) Bilgi Bilek Büker 337 kere yanıtlandı 25 zor | 4 kolay
İrritable barsak sendromu ve gastroparezide kullanılan kolesistokinin A reseptör agonisti ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 328 kere yanıtlandı 27 zor | 1 kolay
Guanilat siklaz C reseptör agonisti üzerinden etki gösteren prokinetik ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 326 kere yanıtlandı 12 zor | 5 kolay
Aşağıdaki prokinetik ajanlardan hangisinin etki mekanizması diğerlerinden farklıdır? Bilgi Bilek Büker 320 kere yanıtlandı 27 zor | 3 kolay
Aldosteron benzeri etkisi ile yan tesir olarak hipertansiyon yapabilen mukozal koruyucu ajan hangisidir? Bilgi Bilek Büker 344 kere yanıtlandı 25 zor | 5 kolay
NSAİİ'lara bağlı gelişen ülseri önlemek için en uygun ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 356 kere yanıtlandı 19 zor | 12 kolay
Hangisi PPI'ların yan etkisi değildir? (Dikkat edin) Bilgi Bilek Büker 361 kere yanıtlandı 22 zor | 8 kolay
Antiandrojenik etikili H2 reseptör antagonisti ilaç hangisidir? Bilgi Bilek Büker 360 kere yanıtlandı 6 zor | 18 kolay
Hangisi sistemik etkili antiasit ilaçtır? Bilgi Bilek Büker 481 kere yanıtlandı 14 zor | 27 kolay
Omuz düşüklüğü hangi sinirin felcinde görülür? Bilgi Bilek Büker 317 kere yanıtlandı 7 zor | 23 kolay
Aşağıdaki tarsal kemiklerden hangisine kas tutunmaz? Bilgi Bilek Büker 280 kere yanıtlandı 14 zor | 9 kolay
Fossa axillaris’de bulunan v. axillaris hangi venin devamıdır? Bilgi Bilek Büker 286 kere yanıtlandı 15 zor | 7 kolay
Aşağıdaki boyun üçgenlerinden hangisi tektir? Bilgi Bilek Büker 283 kere yanıtlandı 8 zor | 11 kolay
Aşağıdakilerden hangisi “neurocranium”u oluşturan kemiklerden değildir? Bilgi Bilek Büker 285 kere yanıtlandı 1 zor | 15 kolay
Üreterler ile ilgili aşağıdaki iadelerden hangisi yanlıştır? Bilgi Bilek Büker 258 kere yanıtlandı 13 zor | 6 kolay
Epidural blok uygulamasında iğne, aşağıdaki tabakalardan hangisinden geçmez? Bilgi Bilek Büker 315 kere yanıtlandı 4 zor | 16 kolay
Fossa pterygopalatina’da yer alan parasemaptik gangliyon hangisidir? Bilgi Bilek Büker 306 kere yanıtlandı 39 zor | 3 kolay
Vertebra prominensia’nın foramen transversarium’undaki yapı, aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 306 kere yanıtlandı 27 zor | 6 kolay
Kolun abduksiyonu sırasında rolü olmayan sinir aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 371 kere yanıtlandı 10 zor | 17 kolay
41 yaşında erkek hasta bacaklarda şişlik şikayeti ile dahiliye polikliniğine başvuruyor. Fizik muayenesinde bilateral 4 pozitif pretibial ödem ve yapılan tetkiklerinde hiperlipidemi, hipoalbuminemi ile 24 saatlik idrar tetkikinde 8 gr/gün proteinüri saptanıyor. Ayrıca AIDS tanısıyla takip edildiği öğrenilen hastada yapılan böbrek biyopsisinde en olası glomerüler patoloji aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 437 kere yanıtlandı 6 zor | 32 kolay
54 yaşında bir erkek gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın bakılan rutinlerinde AST ve ALT normal sınırlarda, serolojisinde ise HBeAg (+), antiHBe (-) izleniyor. Bakılan HBV DNA 12 milyon kopya olarak geliyor. Hastaya yapılan KC biyopsisi normal olarak yorumlanıyor. Bu hasta için en doğru yorum hangisidir? Bilgi Bilek Büker 411 kere yanıtlandı 25 zor | 8 kolay
Aşağıdaki durumlardan hangisinde hepatit E virüsünün (HEV) kronik hepatite dönüşme olasılığı en yüksektir? Bilgi Bilek Büker 397 kere yanıtlandı 20 zor | 5 kolay
Alkole bağlı sirozu olan 45 yaşındaki erkek hastada belirgin asit saptanıyor. Hastanın Child-Turcotte-Pugh skoru 10 olarak hesaplanıyor. Geçirilmiş spontan bakteriyel peritonit öyküsü olmayan hastada; total bilirübin düzeyi 3,2 mg/dL, serum kreatinin 1,8 mg/dL ve BUN 45 mg/dL bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisinin varlığında bu hastaya spontan bakteriyel peritonit profilaksisi verilmelidir? Bilgi Bilek Büker 374 kere yanıtlandı 28 zor | 2 kolay
69 yaşındaki erkek hastanın genel kontrol amaçlı incelemeleri sırasında sedimentasyon > 100 izlenince yapılan ileri incelemelerinde; hemoglobin 14,5 g/dL, serum kreatinin 0,9 mg/dL ve serum kalsiyum 9 mg/dL ölçülüyor. Serum protein elektroforezinde gamada monoklonal artış (1,5 g/dL) gözleniyor. Serum immünofiksasyon elektroforezinde IgG monoklonal protein saptanıyor ve MR’da tüm vücut kemik değerlendirmesinde lezyon saptanmıyor. Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 390 kere yanıtlandı 14 zor | 6 kolay
Trombosit sayısı normal, protrombin zamanı normal ve 2 kez tekrarlanan aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTZ) sırasıyla 78 ve 82 saniye (normal <40,1 saniye) olarak bulunan asemptomatik hastanın plazması normal sağlıklı kontrol plazmasıyla 1:1 oranında sulandırılarak aPTZ tekrar edildiğinde sonuç 67 saniye olarak bulunuyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 428 kere yanıtlandı 28 zor | 4 kolay
Bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirilen 65 yaşındaki erkek hastanın kan glukoz düzeyi 35 mg/dL ölçülüyor. Kan şekeri yükseltilip ileri tetkik için yatırıldıktan sonra hipoglisemi atağı tekrarlayan (45 mg/dL) hastanın eş zamanlı gönderilen kan insülin düzeyi 1 mcU/mL, kan c-peptid düzeyi 0,1 nmol/L saptanıyor. Bu hastadaki hipogliseminin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 472 kere yanıtlandı 50 zor | 8 kolay
32 yaşında kadın hasta doğum sonrası halsizlik, yorgunluk şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Hastanın yapılan laboratuar tetkiklerinde Hb: 10,7 mg/dl, T3,T4 ve TSH düşük, LH, FSH ve ACTH düşük, prolaktin yüksek tespit ediliyor. Hastanın çekilen hipofiz MR’ında diffüz büyümüş hipofiz bezi tespit ediliyor. Bu hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 510 kere yanıtlandı 16 zor | 8 kolay
32 yaşında kadın hasta halsizlik ve kaşıntı nedeniyle araştırılırken ALT, ALP, GGT, direkt bilirübin yüksek, USG’de safra yollarında dilatasyon saptanmıyor. Aşağıdakilerden hangisi bu hastadaki klinik tablonun olası bir nedeni değildir? Bilgi Bilek Büker 519 kere yanıtlandı 6 zor | 18 kolay
Sağ yan ağrısı ve idrar renginde koyulaşma şikayetiyle gelen 54 yaşında erkek hastanın yapılan idrar incelemesinde 4+ proteinüri ve tespit ediliyor. Yapılan renal ven dopplerinde sağ renal ven trombozu tespit ediliyor. Spot idrar analizinde protein/kreatinin oranı 8 gr/gün olarak izleniyor. Bu hastada en olası glomerülopati nedeni hangisidir? Bilgi Bilek Büker 551 kere yanıtlandı 9 zor | 14 kolay
Tıkanma sarılığı gelişen bir hastada aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi beklenmez? Bilgi Bilek Büker 481 kere yanıtlandı 4 zor | 36 kolay
Çölyak hastalığı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bilgi Bilek Büker 477 kere yanıtlandı 13 zor | 7 kolay
Mide adenokanseri nedeni ile FOLFOX ( Folinik asit , Flourourasil, Oxaliplatin ) kemoterapisi alan bir hasta acil servise ileri derecede halsizlik ve nefes darlığı ile başvuruyor. Ateşi 39.6 C olan hastanın tam kan tetkikinde nötrofil sayısı 100/mm3 oalrak saptanıyor. Febril nötropeni tanısı konulan bu hastada aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin ampirik olarak başlanması uygun değildir? Bilgi Bilek Büker 480 kere yanıtlandı 15 zor | 5 kolay
Otuz yaşında erkek hasta retrosternal bölgede yanma yakınmasıyla doktora başvuruyor. Kullanmakta olduğu PPI tedavisinden de fayda görmediğini ve yutma güçlüğünün de eşlik ettiğini ifade ediyor. Yapılan endoskopisinde özefagus mukozasında trakeaya benzer ince konsantrik halkalanmalar ve mukozada yıkanmakla çıkmayan sarı - beyaz plaklar saptanıyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 494 kere yanıtlandı 16 zor | 5 kolay
İnce barsakta villüs atrofisi ile seyreden malabsorbsiyon nedenlerinden hangisinde enterokinaz aktivitesi bozulmamıştır? Bilgi Bilek Büker 495 kere yanıtlandı 30 zor | 4 kolay
21 yaşında bilinç değişikliği, baş ağrısı ve ateş şikayeti ile getiriliyor. LP sonucunda lenfositoz, yüksek protein ve normal glukoz bulunuyor. Kontrastlı kranial tomografisi sonucunda sol temporal bölgede kontrastlanma görülüyor. Herpes ensefaliti tanısı konularak i.v asiklovir tedavisi başlanan hastada 2. günün sonunda nörolojik düzelme sağlanıyor fakat anüri gelişiyor. Laboratuar incelemesinde: Kre:3.1, BUN:24, Na:14, K:4.5 Bu hastada en olası renal hasar mekanizması aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 496 kere yanıtlandı 23 zor | 6 kolay
Akut HBV enfeksiyonuna bağlı akut hepatit yetmezlik tablosu gelişen 25 yaşındaki erkek hastanın takibinde aşağıdaki sorunlardan hangisinin gelişmesi beklenmez? Bilgi Bilek Büker 515 kere yanıtlandı 14 zor | 11 kolay
Adrenal yetmezlik tespit edilen bir kişide aşağıdaki biyokimyasal tetkiklerden hangisi primer adrenal yetmezliği sekonder adrenal yetmezlikten ayırmada kullanılabilir? Bilgi Bilek Büker 530 kere yanıtlandı 16 zor | 10 kolay
52 yaşında erkek hasta böbrek yetmezliği kliniği ile hastaneye başvuruyor. Öyküsünden birkaç yıldan beri her iki tarafta yan ağrısı epizotları ve 10 yıldan beri gecede 2-3 kez noktüri şikayeti olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde kan basıncı 160/110 mmHg ve her iki sırt-yan bölgesinde palpabl kitle ele geliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 558 kere yanıtlandı 9 zor | 22 kolay
Otuz yaşında erkek hasta görme problemi nedeni ile doktora başvuruyor. Hastanın öyküsünde 6 yaşında Tip 1 diyabet tanısı konulduğu ve insülin kullandığı; 13 yaşında diabetes insipidus tanısı aldığı ve son iki yıldır işitme kaybı olduğu öğreniliyor. Bu hastanın göz muayenesinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en olasıdır? Bilgi Bilek Büker 606 kere yanıtlandı 21 zor | 9 kolay
Kadın doğum uzmanı sizi bir hastasının bebeğinin 28. haftasında yapılan prenatal fetal USG’sinde polikistik böbrek hastalığı ile uyumlu bulgular görerek sizi uyarıyor. USG’de sol böbrekte çok sayıda kist, sağ böbrekte ise kist seçemediğini ancak böbrek boyutlarının büyük olduğunu ifade ediyor. Bu aşamadan sonra aileye ne demek en doğru yaklaşımdır? Bilgi Bilek Büker 504 kere yanıtlandı 52 zor | 22 kolay
Kronik böbrek yetmezliğinde hangi ilaçta doz kısıtlaması yapılmasına gerek yoktur? Bilgi Bilek Büker 505 kere yanıtlandı 29 zor | 24 kolay
Romatoid artrit tanılı 45 yaşında hasta güçsüzlük, halsizlik, poliüri, polidipsi yakınmaları ile başvuruyor. Biyokimyasında BUN 75 mg/dL, kreatinin 3.9 mg/dL, Na+: 136 mEq/L, K+: 2.1 mEq/L, arter kan gazı incelemesinde pH: 7.09, HC03: 16 mEq/L bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 536 kere yanıtlandı 46 zor | 15 kolay
Bir ay önce koroner arter by-pass cerrahisi geçiren 43 yaşında erkek hastada, ateş, pansitopeni, eritemli cilt döküntüleri, ishal ve hiperbilirübinemi saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Bilgi Bilek Büker 540 kere yanıtlandı 16 zor | 42 kolay
Aşağıdakilerden hangisi Hemoglobin F'in özelliklerinden değildir? Bilgi Bilek Büker 541 kere yanıtlandı 40 zor | 22 kolay